Regulamin przyjmowania darowizn na rzecz Fundacji o.to.ja

Warszawa, 18 czerwca 2020 r.


§ 1

 1. Fundacja o.to.ja z siedzibą w Warszawie, ul. L. Staffa 12/14 lok 50 zwana dalej „Fundacją” może, zgodnie ze Statutem, przyjmować darowizny od osób fizycznych,
  podmiotów prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnych.
 2. Przyjmowanie darowizn ma charakter ciągły.
 3. Wszelkie wpłaty są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu art. 888 i nast. Kodeksu Cywilnego.
 4. Dokonane darowizny nie podlegają zwrotowi.

§ 2

 1. Wpłat darowizn w postaci środków pieniężnych można dokonać przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy Fundacji: 80 2030 0045 1110 0000 0399 3610 (Bank BNP Paribas) lub poprzez płatności online.
 2. Chęć przekazania darowizny na rzecz Fundacji należy zgłosić pisemnie na adres siedziby Fundacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej (fundacja@otoja.org) lub korzystając z formularza kontaktowego
 3. Potwierdzeniem przyjęcia darowizny w postaci środków finansowych jest wydruk potwierdzenia przelewu.
 4. Na życzenie Darczyńcy Fundacja wystawia zaświadczenie o przyjęciu darowizny

§3

 1. Dokonane darowizny zostaną przeznaczone na cele statutowe Fundacji.
 2. Fundacja może odmówić przyjęcia darowizny.

§ 4

 1. Zgodnie z Polityką Prywatności i na zasadach w niej określonych Fundacja pozostaje Administratorem danych osobowych Darczyńców
 2. Darczyńca, dokonując darowizny, akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora
 3. Darczyńca podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych darczyńcy jest zgoda, do udzielenia której dochodzi
  wskutek dokonania darowizny i dla przyjęcia której przetwarzanie danych darczyńcy jest
  niezbędne.
 5. Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przyjęciem
  i rozliczeniem rachunkowym darowizny.
 6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że
  dokonanie darowizny będzie niemożliwe.
 7. Dane Darczyńcy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez niezbędny do
  przyjęcia i rozliczenia rachunkowego dokonanej darowizny.

§ 5

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 18.06.2020 r.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Wszelkich zmian w Regulaminie może dokonać wyłącznie Zarząd Fundacji.