Statut Fundacji o.to.ja

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja o.to.ja, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Tomasza Raffa, Aleksandrę Klimczak i Jadwigę Niebelską zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Tomasza Czyżewskiego w kancelarii notarialnej w Konstancinie-Jeziornej, ul.Wilanowska 1, w dniu 24.11.2014 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja jest ustanowiona na czas nieograniczony. Fundacja ma osobowość prawną. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

1. Fundacja do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6

1. Fundacja może używać pieczątki i znaku firmowego z danymi identyfikacyjnymi Fundacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

2. Znak firmowy określony jest uchwałą Zarządu Fundacji i stanowi własność Fundacji.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 8

Celem Fundacji jest upowszechnianie i promocja kultury i sztuki, a także działania wsparcia twórczości i rozwoju artystycznego.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizację, współorganizację oraz wspieranie działalności artystycznej i edukacyjnej w formie koncertów, przedstawień, pokazów, happeningów, spotkań, odczytów, seminariów, sympozjów, prelekcji, dyskusji, kursów, warsztatów, wystaw, plenerów, konkursów, festiwali
 2. Organizację imprez i wydarzeń kulturalnych, propagujących kulturę i aktywność społeczną.
 3. Organizację i współorganizację imprez zrzeszających społeczności lokalne, charytatywnych, wspierających pomoc społeczną,
 4. Uczestnictwo w ruchu artystycznym poprzez udział w przeglądach, festiwalach, konferencjach, seminariach, etc. na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
 5. Wspieranie działalności artystów
 6. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami o podobnym charakterze i celach działania;
 7. Działania promujące narodową kulturę i tradycję Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno na jej terenie, jak i poza jej granicami
 8. Inicjowanie, popieranie i prowadzenie działań mających na celu zainteresowanie i propagowanie kultury i sztuki, szczególnie wśród młodzieży oraz grup społecznych, dla których udział w wydarzeniach kulturalnych jest utrudniony
 9. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Fundacji.
 10. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.
 11. Prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej oraz pedagogicznej
 12. Publikowanie materiałów piśmienniczych, fonograficznych i multimedialnych promujących działalność Fundacji
 13. Inspirowanie oraz upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i edukacyjnych oraz tworzenie warunków dla ich oddziaływania na społeczeństwo, a także
  promowanie interesujących zjawisk kultury światowej w Polsce,
 14. Działania popularyzujące, upowszechniające oraz promujące sztukę, w tym również sztukę niszową, awangardową, niekomercyjną
 15. Inicjowanie, popieranie i prowadzenie działań mających na celu włączanie do współpracy artystycznej grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 16. Tworzenie miejsc i warunków dla wymiany kulturalnej oraz ośrodków twórczych umożliwiających prezentację działań artystycznych
 17. Promocję i organizację wolontariatu oraz animację kulturalną w przestrzeni publicznej i w nadających się do tego obiektach
 18. Organizowanie wypraw artystycznych w kraju i za granicą.
 19. Tworzenie rezydentur (organizowanie pobytu) pojedynczych artystów lub grup artystycznych w Polsce i za granicą.

Działania określone w niniejszym paragrafie mają charakter niedochodowy.

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 11

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania, w tym: środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości oraz prawa do dysponowania własnością intelektualną przekazane przez twórców działających pod patronatem Fundacji lub przez nią nabyte.

§ 12

Środki finansowe Fundacji mogą pochodzić z następujących źródeł:

 1. Darowizn, spadków, zapisów,
 2. Dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. Dodatkowych świadczeń Fundatora,
 4. Dochodów ze zbiórek publicznych,
 5. Z praw majątkowych nabytych w toku działalności Fundacji,
 6. Dochodów z majątku Fundacji.

§ 13

 1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.
 3. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są na realizację celów statutowych Fundacji oraz na pokrycie kosztów działalności organizacyjnej.

Władze Fundacji.

§ 14

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd Fundacji.

Fundacją zarządza Zarząd i prowadzi jej wszelkie sprawy.

§ 15

1. Zarząd Fundacji składa się z co najmniej trzech osób.

2. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony i pracuje w trybie bezkadencyjnym.

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

4. Skład Zarządu oraz Prezesa Zarządu wyznaczają Fundatorzy.

5. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu.

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a. Złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Zarządu.

b. Choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji.

c. Śmierci członka Zarządu.

7. Członek Zarządu Fundacji może zostać odwołany przez Zarząd Fundacji w drodze jednogłośnej uchwały podjętej przez pozostałych członków Zarządu Fundacji, przy czym członek Zarządu Fundacji, którego sprawa dotyczy, nie bierze udziału w głosowaniu. Dzieje się tak w przypadku nie wykonywania funkcji członka: nie stawianie się na posiedzenia oraz podejmowanie działalności sprzecznej ze statutem Fundacji

8. W chwili zaistnienia powyższego przypadku Zarząd na drodze uchwały powołuje odpowiednią liczbę nowych członków.

9. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu, chyba że statut stanowi inaczej.

10. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenie Zarządu Fundacji może zostać zwołane przez każdego jej członka.

11. Członek Zarządu może otrzymać zwrot wydatków poniesionych w związku z pełnieniem funkcji członka Zarządu Fundacji. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

§ 16

Do zadań i kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji.
 2. Realizacja celów statutowych oraz ustalanie długofalowej strategii ich realizacji.
 3. Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Fundacji.
 4. Sporządzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Fundacji.
 5. Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji, dotacji i grantów.
 6. Ustalanie liczebności zatrudnienia, zasad i wysokości wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych.
 7. Uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji.
 8. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz.
 9. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu Fundacji,
 10. Podejmowanie uchwał o połączenie i likwidacji Fundacji.

§ 17

Zarząd Fundacji może powołać Radę Honorową złożoną ze wskazanych przez Zarząd uznanych członków środowiska artystycznego jako ciało doradcze w realizacji celów statutowych Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 18

1.Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach składać może każdy członek zarządu samodzielnie.

Zmiana Statutu

§ 19

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy obecności wszystkich Członków Zarządu.

Połączenie z inną fundacją.

§ 20

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzje podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, przy obecności wszystkich Członków Zarządu.

Likwidacja Fundacji.

§ 21

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, przy obecności wszystkich Członków Zarządu.

§ 22

W razie likwidacji Fundacji na podstawie własnej uchwały, likwidatorami Fundacji są członkowie jej Zarządu.

Statut został przyjęty dnia 17.12.2014r.